از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
(11.41%) 25
فارسی
(8.675%) 19
علوم
(40.18%) 88
ریاضی
(9.589%) 21
اجتماعی
(12.32%) 27
کار و فناوری
(5.479%) 12
هنر
(12.32%) 27
تفکر و پژوهش

تعداد شرکت کنندگان : 219