از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
(11.21%) 23
فارسی
(8.292%) 17
علوم
(39.51%) 81
ریاضی
(9.268%) 19
اجتماعی
(13.17%) 27
کار و فناوری
(5.853%) 12
هنر
(12.68%) 26
تفکر و پژوهش

تعداد شرکت کنندگان : 205