از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
(11.46%) 25
فارسی
(8.715%) 19
علوم
(39.90%) 87
ریاضی
(9.633%) 21
اجتماعی
(12.38%) 27
کار و فناوری
(5.504%) 12
هنر
(12.38%) 27
تفکر و پژوهش

تعداد شرکت کنندگان : 218